ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 4/14  
2 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 4/14  
3 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 4/14  
4 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 4/14  
5 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 4/14  
6 42451 น.ส.ณัฐสุดา เนียมหอม 4/14  
7 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 4/14  
8 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 4/14  
9 42775 นายรณกร สมกล้า 4/14  
10 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 4/14  
11 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 4/15  
12 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 4/15  
13 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 4/15  
14 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 4/15  
15 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 4/15  
16 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 4/15  
17 42860 น.ส.ธิดารัตน์ งามทรัพย์ 4/16  
18 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 4/16  
19 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  2 คน