ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต31207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 41
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42581 น.ส.รุ่งนภา บุญกอบ 4/14  
2 44851 น.ส.สุพรรษา มณีวงค์ 4/14  
3 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 4/14  
4 42493 นายกฤตินันท์ ใจมั่น 4/14  
5 43132 นายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 4/14  
6 44859 นายภานุวัฒน์ ทะเลดอน 4/15  
7 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 4/15  
8 42534 นายสุรเกียรติ์ แพเจริญอุดมศรี 4/15  
9 42677 นายวิทวัส จุไร 4/15  
10 42682 น.ส.ศุภาวีร์ ปรากฎมาก 4/15  
11 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 4/15  
12 42875 นายพัชรพล งามชื่น 4/15  
13 44858 น.ส.ธนิตา เสพสุข 4/15  
14 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 4/15  
15 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 4/15  
16 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 4/15  
17 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 4/15  
18 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 4/15  
19 42688 น.ส.สุนิตา กงแก้ว 4/16  
20 42606 นายทินภัทร ดีโชค 4/16  
21 44867 นายอภิชาต ม่วงอ่อน 4/16  
22 44864 น.ส.วจี ยิ่งดี 4/16  
23 42507 นายตริณภพ นิลหุต 4/16  
24 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 4/16  
25 42933 น.ส.วรพรรณ บุญวัน 4/16  
26 42737 นายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 4/16  
27 42590 นายอิษฎา บุญลอย 4/16  
28 42738 นายสุทิศ สวนงาม 4/16  
29 42840 นายอัคนี เกตวิจิตร 4/16  
30 44862 นายจิรวัฒน์ คำไทย 4/16  
31 44861 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน 4/16  
32 42567 น.ส.นันทิกานต์ บุตรงาม 4/16  
33 44863 นายเลิศศักดิ์ อินทร์แป้น 4/16  
34 42900 น.ส.จุฑามาศ ช่องงาม 4/16  
35 44868 น.ส.อาภัสรา จันทาทิพย์ 4/16  
36 44866 น.ส.สุปรียา เพ็งเพชร 4/16  
37 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  11 คน