ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 4/14  
2 42778 น.ส.รุ่งทิพย์ แก้วสุข 4/14  
3 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 4/14  
4 42687 น.ส.สุกัญญา ใจมั่น 4/14  
5 42396 นายณพิชญ์ จิตหนักแน่น 4/14  
6 42616 น.ส.ปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 4/14  
7 42464 น.ส.ปราณี ไชยา 4/15  
8 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 4/15  
9 44855 นายก้องยศ สุขใจ 4/15  
10 44865 น.ส.วรรณกร ผลพูน 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  5 คน