ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ31201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 4/14  
2 42686 น.ส.สิริรัตน์ ศิริโสม 4/14  
3 44854 น.ส.อารีรัตน์ เชยรัมย์ 4/14  
4 42375 นายวริศ อังคสิทธิ์ 4/14  
5 42658 น.ส.ศิโรรัตน์ หาวงค์ 4/15  
6 42869 น.ส.ปาริชาติ สืบเทพ 4/15  
7 42846 น.ส.กานต์ธีรา รู้จิตร 4/15  
8 42843 น.ส.กนกกาญจน์ เพ็งชวด 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  6 คน