ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30201 (ภาษาเวียดนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 4/10  
2 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 4/10  
3 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 4/11  
4 41747 นายเธียรนิติ บูรณ์เจริญ 4/8  
5 42546 นายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 4/8  
6 42589 น.ส.อัญชลี สารสุข 4/9  
7 42563 นายธารารักษ์ ลักขษร 4/9  
8 42776 นายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 4/9  
9 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  1 คน