ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42458 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 4/10  
2 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 4/10  
3 42548 น.ส.จิราวดี เหมือนวาจา 4/10  
4 44817 น.ส.นันทิกา แผ้วพลสงค์ 4/10  
5 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 4/10  
6 42745 น.ส.กุลธิดา ศรีสมุทร 4/11  
7 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 4/12  
8 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 4/12  
9 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 4/12  
10 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 4/12  
11 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 4/12  
12 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 4/12  
13 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 4/12  
14 42838 น.ส.อนันธิตา บุญเลิศ 4/12  
15 42842 น.ส.อารียา ทองทา 4/12  
16 44831 น.ส.ปนัดดา สายคำยศ 4/12  
17 42716 น.ส.ธนัญญา คำสัตย์ 4/12  
18 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 4/13  
19 42708 น.ส.ณัฐกมล ดีเลิศ 4/8  
20 42627 นายภัทรดนัย สุรัมย์ 4/8  
21 42651 น.ส.ณิชากมล เสาสูง 4/8  
22 44802 น.ส.วรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 4/8  
23 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 4/9  
24 42631 น.ส.รวิพร โศกหอม 4/9  
25 44808 น.ส.นิตยา กล้าแข็ง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  12 คน