ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42508 น.ส.นิยตา วาปีเก่า 4/10  
2 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 4/10  
3 44814 นายชัยกร อุดหนุน 4/10  
4 42558 น.ส.ธดาพร สาแก้ว 4/11  
5 42539 น.ส.อุบลวรรณ เคนสูงเนิน 4/11  
6 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 4/11  
7 42866 น.ส.นิรมล ใจมั่น 4/12  
8 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 4/12  
9 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 4/13  
10 42369 น.ส.มัลลิยา ห่อทรัพย์ 4/8  
11 44805 น.ส.สุนิตา ศรีรักษ์ 4/8  
12 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 4/8  
13 44804 น.ส.ศิดารัตน์ อบอุ่น 4/8  
14 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 4/8  
15 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 4/8  
16 42483 นายศุภากร หมายมี 4/8  
17 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 4/8  
18 42494 น.ส.กฤษฎีกา สีดา 4/9  
19 42774 น.ส.มะลิ ฮาเวิร์ธ 4/9  
20 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 4/9  
21 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 4/9  
22 42601 นายณัฐพงศ์ บุญทวี 4/9  
23 42439 น.ส.กัลยณัฐ ดวงศรี 4/9  
24 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 4/9  
25 42569 น.ส.ปฏิพร หมู่ดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  11 คน