ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42942 น.ส.อมรรัตน์ จันทะเขต 4/10  
2 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 4/10  
3 45413 น.ส.พลอยไพลิน คงสวัสดิ์ 4/10  
4 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 4/10  
5 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 4/11  
6 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 4/11  
7 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 4/11  
8 42477 นายมณฑล รำจวน 4/11  
9 44824 น.ส.นภัสสร กงชัยภูมิ 4/11  
10 44827 น.ส.วณิชศรา กูลรัตน์ 4/11  
11 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 4/11  
12 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 4/12  
13 42602 น.ส.ณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 4/13  
14 42529 นายศิวกร ขอชนะ 4/13  
15 42521 นายรัชพล คำชาย 4/8  
16 42516 นายพีรทัต ชูเชิด 4/8  
17 44803 น.ส.ศศิธร สอนดอก 4/8  
18 44800 น.ส.ธิดารัตน์ ชมชื่น 4/8  
19 42655 นายธงชัย คงศรี 4/8  
20 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 4/8  
21 42489 น.ส.กนกธร สวนงาม 4/8  
22 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 4/9  
23 42587 น.ส.สุจิตรา อินธิสาร 4/9  
24 42527 นายศตวรรษ บุญมี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  9 คน