ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 4/10  
2 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 4/10  
3 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 4/10  
4 44820 นายภควัต พริ้งเพราะ 4/10  
5 42801 น.ส.เจนจิรา ไชยสุริยงค์ 4/10  
6 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 4/11  
7 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 4/11  
8 42759 นายธงชัย แก้วตา 4/11  
9 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 4/12  
10 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 4/12  
11 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 4/12  
12 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 4/12  
13 42804 น.ส.ชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 4/12  
14 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 4/12  
15 42845 นายกัมพล นุตโร 4/12  
16 42885 น.ส.สิริวิมล ภาสุวรรณ 4/13  
17 42814 น.ส.เนตรนภา ฉัตรทอง 4/13  
18 42887 น.ส.สุภาวดี แสวงสุข 4/13  
19 42822 น.ส.พรรษกาญจน์ คำทวี 4/13  
20 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 4/13  
21 42893 น.ส.กนกวรรณ สุกิมานิล 4/13  
22 42836 น.ส.สายธาร อรรถสกุลรัตน์ 4/9  
23 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  8 คน