ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42725 น.ส.พรไพลิน ปะนันทา 4/11  
2 42790 น.ส.อรินชยา มุมทอง 4/11  
3 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 4/11  
4 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 4/11  
5 44826 น.ส.ลานนา เนียมฝอย 4/11  
6 42427 น.ส.ศิริมาศ ก่ำรัมย์ 4/11  
7 42728 น.ส.ภัทราพร มันธุภา 4/12  
8 44835 น.ส.เสาวนีย์ แสงแก้ว 4/12  
9 42740 น.ส.หัทยา เหมือนลือ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 31 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  7 คน