ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42766 นายปรีชา ดีโต 4/10  
2 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 4/10  
3 42697 นายจักรี จุลเกษร 4/10  
4 44812 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ 4/10  
5 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 4/10  
6 42787 นายสิปปกร เปรียบกล้า 4/10  
7 44819 น.ส.ปริยาภัทร สว่างวงษ์ 4/10  
8 42810 นายธนภัทร สุภาษา 4/11  
9 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 4/13  
10 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 4/11  
11 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 4/11  
12 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 4/11  
13 42495 นายกิติศักดิ์ เหมาะตัว 4/11  
14 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 4/11  
15 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 4/13  
16 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 4/13  
17 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 4/13  
18 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 4/13  
19 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 4/13  
20 42596 นายชิตพล ผู้สมเก่า 4/8  
21 42618 น.ส.ปสุตา คำแก้ว 4/9  
22 44810 น.ส.วรรณษา ทรงชาติ 4/9  
23 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 4/9  
24 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  3 คน