ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42557 นายทิพากร โลกนิยม 4/10  
2 42632 นายวาทิต สมรูป 4/12  
3 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 4/12  
4 44833 น.ส.รัตนวรินทร์ สงบใจ 4/12  
5 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 4/13  
6 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 4/13  
7 42575 นายภานุกร หวังสม 4/13  
8 42582 น.ส.วรรณพร ก่ำรัมย์ 4/8  
9 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 4/8  
10 42531 นายสดุดี ดวงใจ 4/9  
11 44811 น.ส.ศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง 4/9  
12 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 4/9  
13 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 4/9  
14 42544 น.ส.ขวัญศรี แก้วลอย 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  4 คน