ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42758 น.ส.ทรายวรินทร์ สมส่วน 4/10  
2 44816 น.ส.นันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/10  
3 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 4/10  
4 44818 น.ส.ประสาทน์พร พลคชา 4/10  
5 42668 นายพัสกร ชูวา 4/10  
6 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 4/11  
7 44823 น.ส.จุฑามาศ มาลัย 4/11  
8 42675 นายยศกร ทองร่อน 4/12  
9 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 4/12  
10 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 4/13  
11 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 4/13  
12 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 4/13  
13 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 4/13  
14 42663 น.ส.ปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 4/13  
15 44842 น.ส.อินทิรา สุภผล 4/13  
16 42633 นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ 4/8  
17 42757 น.ส.ณิชาภัทร ลอยทอง 4/8  
18 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 4/10  
19 44799 น.ส.ฐิติรัตน์ บัวหอม 4/8  
20 44798 นายชนาธิป กะการดี 4/8  
21 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 4/8  
22 42765 น.ส.ปรารถนา สืบเทพ 4/8  
23 42638 น.ส.สุนันทา ปัญญาเฟื่อง 4/9  
24 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  10 คน