ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44821 น.ส.ศิลาชล กุตะนันท์ 4/10  
2 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 4/10  
3 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 4/11  
4 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 4/11  
5 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 4/11  
6 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 4/11  
7 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 4/12  
8 42702 น.ส.ชนนิกานต์ เสนาะเสียง 4/12  
9 44834 น.ส.สุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 4/12  
10 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 4/12  
11 44830 น.ส.กัญญารัตน์ ทองเลิศ 4/12  
12 44832 น.ส.รติมา งามพรหม 4/12  
13 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 4/12  
14 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 4/12  
15 42871 นายพงศา ไทยสูง 4/13  
16 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 4/13  
17 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 4/13  
18 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 4/13  
19 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/13  
20 44840 นายศุภกร พรมรักษ์ 4/13  
21 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 4/13  
22 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 4/8  
23 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 4/8  
24 42463 นายประทีป ทองเชิด 4/9  
25 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  5 คน