ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42374 นายวรดร บุญประเสริฐสิทธิ์ 4/1  
2 42357 นายธนโชติ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 4/2  
3 42422 นายวิศาสตรา มิทราวงศ์ 4/2  
4 44752 น.ส.พัชรพร ศาลาทอง 4/2  
5 44753 น.ส.พิมพ์ชนก มูลทอง 4/2  
6 42323 นายธนากร แซ่กัง 4/2  
7 42578 นายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 4/2  
8 42381 นายสิงหราช ทองนำ 4/2  
9 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 4/4  
10 44768 น.ส.ธัญมน เยาวลักษณ์ 4/4  
11 44767 น.ส.ทิพย์สุดา นามโคตร 4/4  
12 44765 น.ส.กุศลิน คำโท 4/4  
13 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 4/4  
14 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 4/4  
15 42363 นายพงศ์ปณต ปุยะติ 4/4  
16 42371 นายเมธา กล้าหาญ 4/4  
17 42358 นายปธาน หาญบาง 4/4  
18 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 4/5  
19 42388 นายกษิดิ์เดช ชำนิจ 4/5  
20 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 4/5  
21 42571 นายพชร สายไทย 4/5  
22 42565 นายนราดล ดวงเวา 4/5  
23 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 4/5  
24 42545 น.ส.จณิสตา นามสว่าง 4/6  
25 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 4/6  
26 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 4/6  
27 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 4/6  
28 42523 นายวัชรพล แก้วใส 4/6  
29 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  6 คน