ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42290 นายปรีเวชญ์ มีแก้ว 4/1  
2 42299 นายสกลพีร์ นิพรรัมย์ 4/1  
3 42277 นายแทนไท ชลธี 4/1  
4 42268 นายชาตภาณุ วราจิตติชัย 4/1  
5 42301 นายอชิตะ ธิติเชษฐ์ตระกูล 4/1  
6 42308 น.ส.เกสรา ชื่นชม 4/1  
7 42273 นายณัฐพล หลวงโย 4/2  
8 42317 นายเดชฤทธิ์ อารยะกิตติพงศ์ 4/2  
9 42405 น.ส.นลินี ศรีหา 4/2  
10 42310 น.ส.ขวัญแก้ว โอฐงาม 4/2  
11 42344 นายอัมรินทร์ จันทร์ภิรมย์ 4/2  
12 42345 นายกรวิวัฒน์ วัชระไชยนันท์ 4/2  
13 42321 น.ส.ทิพปภา อะนะรัมย์ 4/2  
14 42343 นายอัครวินท์ หว่างแสง 4/2  
15 42337 นายสิทธิโชค นามสว่าง 4/2  
16 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 4/4  
17 42426 น.ส.ศิรภัสสร ช่อทับทิม 4/4  
18 42326 น.ส.นาวิกา เสนาะกลาง 4/4  
19 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 4/4  
20 42332 น.ส.ธัญชนก พิเนตรบูรณะ 4/4  
21 42270 น.ส.ฐานัชฌา ตามพร 4/4  
22 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 4/5  
23 42429 นายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 4/5  
24 44775 นายนิติพงษ์ จันทวงค์ 4/5  
25 42356 นายธนโชติ ใจกล้า 4/5  
26 42425 น.ส.ศศิประภา เหมือนวาจา 4/5  
27 42364 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 4/5  
28 42625 น.ส.พิยดา สมัครสมาน 4/6  
29 42397 นายธนกร ฉิมกูล 4/6  
30 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  10 คน