ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42274 นายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์ 4/4  
2 42267 นายชลชาต โชติช่วง 4/4  
3 42614 น.ส.บัณฑิตา ดวงเนตร 4/5  
4 42499 น.ส.จุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 4/5  
5 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 4/7  
6 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 4/5  
7 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 4/6  
8 42503 น.ส.ณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 4/6  
9 42603 น.ส.ถิรดา ปัญญาเอก 4/6  
10 42490 น.ส.กนกวรรณ ศรีภา 4/7  
11 42538 น.ส.อัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 4/7  
12 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 4/7  
13 42461 น.ส.นัทฐมน คงทน 4/7  
14 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 4/7  
15 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 4/7  
16 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 4/7  
17 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  7 คน