ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42298 นายศิรวิทย์ ปะวะโน 4/1  
2 42280 น.ส.ธัญชนก คงนาค 4/1  
3 42287 น.ส.บุษราภรณ์ บุญราศรี 4/1  
4 42297 นายศิกษก มณีอ่อน 4/1  
5 42302 นายอชิรวัชร์ บุญเกษ 4/1  
6 42293 นายภูริต ลอวีระอมรพันธุ์ 4/1  
7 44750 น.ส.พิมพิดา มั่นยืน 4/1  
8 42284 น.ส.นีรณา คงสัตยกุล 4/1  
9 42288 น.ส.เบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน 4/1  
10 42285 น.ส.บุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน 4/1  
11 42286 น.ส.บุญธิชา เพียรดี 4/2  
12 42271 นายณรงค์กร จันทร์สุพัฒน์ 4/2  
13 42423 นายวุฒิชัย โลไธสง 4/5  
14 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 4/7  
15 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 4/7  
16 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 4/7  
17 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  7 คน