ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42406 น.ส.นวพร พวงศิริ 4/2  
2 42421 น.ส.วิรวรรณ เจือจันทร์ 4/2  
3 42420 นายวงศกร แสงสุข 4/2  
4 42314 น.ส.ณัฎฐา ทับมะเริง 4/2  
5 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 4/4  
6 42401 นายธีรพงศ์ แสนจันดี 4/6  
7 42415 นายพหล อินตนัย 4/6  
8 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 4/6  
9 42433 น.ส.สุธิดา ประวิสุทธิ์ 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  4 คน