ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42350 นายจิรัฐพงศ์ มั่นหมาย 4/2  
2 42486 นายอมรเทพ ช่อมะลิ 4/2  
3 42354 นายณัฐธรณ์ ผาโคตร 4/2  
4 42378 นายศิฑาพงศ์ ประภากรพิพัฒน์ 4/2  
5 44772 นายรัตนราช อบอุ่น 4/4  
6 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 4/4  
7 44771 นายปรัชญา โพธิ์ทอง 4/4  
8 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 4/5  
9 42359 นายปริญญ์ ประดิษฐ์แท่น 4/5  
10 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 4/5  
11 42414 น.ส.ปิยะฉัตร สายแก้ว 4/5  
12 42351 น.ส.ชญาดา อุดมทวี 4/5  
13 42319 นายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 4/5  
14 44779 นายภาศกร พุทธกรณ์ 4/5  
15 42380 นายศุภชัย คำใจ 4/6  
16 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 4/6  
17 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 4/7  
18 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 4/7  
19 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 4/7  
20 44794 นายเมธัส งามแพง 4/7  
21 42348 นายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 4/7  
22 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  2 คน