ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42324 น.ส.ธมกร สมานสวน 4/1  
2 42322 นายธนพนธ์ เจาะดี 4/1  
3 42328 นายปัณณวัฒน์ อาภาอมร 4/1  
4 42335 น.ส.วริศรา บรรจุงาม 4/2  
5 42336 นายวัฒนพงศ์ รุ่งเรือง 4/2  
6 42327 นายปัณณธร สุขกุล 4/2  
7 42341 นายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 4/2  
8 42313 นายณัชพล โสตศิริ 4/2  
9 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 4/4  
10 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 4/4  
11 42291 นายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 4/4  
12 42315 น.ส.ณัฐณิชา เสือแก้ว 4/4  
13 44766 น.ส.คุณิตา ภาคสุภาพ 4/4  
14 44764 น.ส.กุลปรียา พรมตวง 4/4  
15 44769 น.ส.ปนัดดา นนธิจันทร์ 4/4  
16 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 4/4  
17 42318 น.ส.ติยาภรณ์ พาเจริญ 4/5  
18 42305 น.ส.กมลชนก ไชยสุวรรณ 4/5  
19 44782 น.ส.อารียา ปิยะไพร 4/5  
20 44780 น.ส.ยวมนต์ บุญลับ 4/5  
21 44778 น.ส.พิมพิกา อินทร์สอน 4/5  
22 42306 น.ส.กรพินธุ์ ศรีสมบัติ 4/5  
23 42325 น.ส.ธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 4/5  
24 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 4/6  
25 42549 นายเจษฎา ทองใบ 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 31 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  13 คน