ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42282 นายธีรัตม์ ยงคง 4/1  
2 42292 นายพีรพัฒน์ ดำงาม 4/1  
3 42281 นายธิติวัฒน์ ทวีจรัสโรจน์ 4/1  
4 42278 นายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ 4/1  
5 42303 น.ส.อนุชิตา ดาบรัมย์ 4/2  
6 42264 น.ส.กฤติมา ศรีมาลา 4/2  
7 42304 น.ส.เอวิตรา จินดาศรี 4/2  
8 42436 น.ส.อริสา หมวดเมือง 4/4  
9 42312 น.ส.จุฑาวรรณ ปะกิระตา 4/4  
10 44774 น.ส.ทอฝัน เกิดกลาง 4/5  
11 42599 น.ส.ฐิมากร พยาชัย 4/5  
12 42683 น.ส.ศุภิสรา เผ่าพันธ์ 4/5  
13 44781 นายสุภวัทน์ ศรีพิกุล 4/5  
14 42652 น.ส.ดวงใจ ชาวนา 4/5  
15 42376 น.ส.วีรยา สวากัลป์ 4/5  
16 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 4/5  
17 42373 น.ส.รัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์ 4/6  
18 42383 น.ส.สุธัญญา ทองหล่อ 4/6  
19 42434 นายสุริยา เผดิมดี 4/6  
20 42749 น.ส.จุฑามาศ ทะกาเนนะ 4/6  
21 44787 นายวัชรพล สติภา 4/6  
22 42576 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 4/6  
23 42431 น.ส.สิริวิมล ช่วงชัยชนะ 4/7  
24 42387 น.ส.กมลพรรรณ พวงสุข 4/7  
25 42659 น.ส.ปนัดดา ตาประโคน 4/7  
26 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 4/7  
27 42409 นายเนติธร สาคร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  16 คน