ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ30201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42584 นายวสุธร จวงพลงาม 4/1  
2 42279 นายธนภัทร ฉายพึ่ง 4/2  
3 42501 น.ส.ฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 4/4  
4 42695 น.ส.กีรดา เบญจมาศ 4/4  
5 42469 น.ส.พันธิตรา ลบไธสง 4/4  
6 44770 น.ส.ปภาวี นิสัยกล้า 4/4  
7 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 4/4  
8 42497 น.ส.จิณัฐตา พิศเพลิน 4/5  
9 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 4/6  
10 42522 น.ส.วณิชดา ถนอมมาก 4/6  
11 42441 น.ส.คีตภัทร จงงาม 4/6  
12 42447 น.ส.ชุติธิดา บัวเชย 4/6  
13 44783 น.ส.ญาณิกา เจริญศรี 4/6  
14 42460 น.ส.นฤมล ศรีละออง 4/6  
15 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 4/6  
16 42485 น.ส.สุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 4/6  
17 42646 น.ส.คีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 4/6  
18 42635 น.ส.สาริน นนทะภา 4/7  
19 42733 น.ส.รัตนาภรณ์ นพเก้า 4/7  
20 42705 น.ส.ฐิติพร เกษรนวล 4/7  
21 44797 น.ส.อารยา แข็งยิ่งยงค์ 4/7  
22 44790 น.ส.ณัฐชา เครือยศ 4/7  
23 44789 น.ส.ณัฐชา นาคแสง 4/7  
24 42509 น.ส.บุษกร นาคแสง 4/7  
25 42636 น.ส.สุทธิกานต์ บัวหอม 4/7  
26 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 4/7  
27 44795 น.ส.สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 4/7  
28 44793 น.ส.นพรรช พันธ์ใหญ่ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  22 คน