ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42340 น.ส.สุทธิกานต์ บุญสุยา 4/1  
2 42276 นายทินภัท ทองแก้ว 4/1  
3 42265 นายเกนคิ มาทซูโอะ 4/1  
4 44751 นายสิริกาญจน์ ลักษวุธ 4/1  
5 42339 นายสิรวิชญ์ ชัยงาม 4/2  
6 42316 นายดิเรก นึกชนะ 4/4  
7 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 4/4  
8 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 4/4  
9 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 4/5  
10 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 4/5  
11 44784 น.ส.ดาวสวรรค์ พันธ์ชัย 4/6  
12 42467 น.ส.พรกมล ไหมพรหม 4/6  
13 44785 น.ส.ทิพวรรณ อุ่นใจดี 4/6  
14 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 4/6  
15 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 4/7  
16 44796 น.ส.สิตานัน ชนะชัย 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  5 คน