ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20201 (ภาษาเวียดนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45316 ด.ช. รัชชานนท์ หงษ์ทอง 1/12  
2 45309 ด.ช. พงศ์รวิช ธัญภัคสกุลวัฒน์ 1/12  
3 45306 ด.ช. ธนาธิป บูรณะกิจ 1/12  
4 45308 ด.ช. ปตินญา ขอพรกลาง 1/12  
5 45324 ด.ช. สิรภพ อัมพะวะสิริ 1/12  
6 45338 ด.ญ.ชฎาเพชร ชาญประโคน 1/13  
7 45373 ด.ช.กีรติ สิงห์ชัย 1/14  
8 45383 ด.ช.ธนพล จุฑาจันทร์ 1/14  
9 45403 ด.ช.สุรกานต์ ประกอบเกื้อ 1/14  
10 45400 ด.ช.สรวิชญ์ เดชฉิมพลี 1/14  
11 45153 ด.ช.พัชรพล เพ็ญศรี 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  1 คน