ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45233 ด.ช.พันธกานต์ จันทะเสน 1/10  
2 45260 ด.ช.ชาคร ปรึกษาดี 1/11  
3 45269 ด.ช.ปฐมพงศ์ สุขสงวน 1/11  
4 45294 ด.ช. กฤษฎา เชาว์ชอบ 1/12  
5 45325 ด.ญ. สุพพัตรา ชมภูพื้น 1/12  
6 45303 ด.ช. เตชินท์ เทียหนู 1/12  
7 45313 ด.ช. พิมาย อารมณ์เพียร 1/12  
8 45329 ด.ช. อชิตพล บุญเจริญ 1/12  
9 45346 ด.ช.ไทธนาดล โพธิ์แก้ว 1/13  
10 45357 ด.ช.ภูมรินทร์ ภู่ทอง 1/13  
11 45361 ด.ช.ราชวัตร บูรณ์เจริญ 1/13  
12 45368 ด.ช.สิทธิรักษ์ พุทธานุ 1/13  
13 45355 ด.ช.พิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร 1/13  
14 45399 ด.ช.วิรชา จันทร์เพ็ญ 1/14  
15 45408 ด.ช.อิทธิพล บุญยืน 1/14  
16 45398 ด.ช.รัฐชัย หงษ์ทอง 1/14  
17 45380 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีวงศา 1/14  
18 45396 ด.ช.ภูวกฤต ภัทรากรเรืองกุล 1/14  
19 45409 ด.ช.อิทธิพล ฉลาดเฉลียว 1/14  
20 45406 ด.ช.อัจฉริยะ ควรหาญ 1/14  
21 45148 ด.ช.นราวิชญ์ มูลราช 1/8  
22 45154 ด.ญ.พิชาพัชร์ ตอพล 1/8  
23 45194 ด.ช.พิริยกร ศิลารักษ์ 1/9  
24 45203 ด.ช.วาฤทธิ์ ส่งเสริม 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  2 คน