ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45241 ด.ช.วิทิ์สาก์ปัญ แสงหวัง 1/10  
2 45250 ด.ช.สรวิชญ์ จำปารอด 1/10  
3 45277 ด.ช.พสิษฐิ์ บุญศรี 1/11  
4 45323 ด.ญ. สร้อยสุดา ผลวัฒน์ 1/12  
5 45328 ด.ช. หฤษฎ์ สาแก้ว 1/12  
6 45320 ด.ญ. ศิริขวัญ สมหวัง 1/12  
7 45295 ด.ช. ก่อธรรม พรหมวงศ์ 1/12  
8 45302 ด.ญ. ณัฏฐิกา จึงวิจิตรไพศาล 1/12  
9 45333 ด.ช.กฤษณะ คำพานุ 1/13  
10 45334 ด.ช.กิตติกานต์ ตินตะชาติ 1/13  
11 45335 ด.ช.คุณพัฒน์ ร่วมพัฒนา 1/13  
12 45370 ด.ช.อัครา เงินประโคน 1/13  
13 45340 ด.ช.ชาตินทร์ มีสังเกต 1/13  
14 45384 ด.ช.ธนภูมิ นวะมะวัฒน์ 1/14  
15 45139 ด.ญ.จารุวรรณ เหมือนคิด 1/8  
16 45149 ด.ช.ปพน ไสยโยธา 1/8  
17 45176 ด.ช.จิรพัฒน์ วาปีเก่า 1/9  
18 45178 ด.ญ.ชมนาด สายแสง 1/9  
19 45186 ด.ช.บรรพต วงศ์คล่อง 1/9  
20 45173 ด.ญ.กมลฉัตร เรืองกระจาย 1/9  
21 45183 ด.ช.ธฤต แก่นจันทร์ 1/9  
22 45174 ด.ช.กอบโชค ชมชื่นดี 1/9  
23 45212 ด.ช.อุกฤษ พรรณสน 1/9  
24 45208 ด.ช.สิทธินนท์ เสาะสืบ 1/9  
25 45179 ด.ญ.ชลิดา แหวนวงษ์ 1/9  
26 45209 ด.ญ.สุพัตรา กรอบเพ็ชร 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  8 คน