ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45290 ด.ญ.หทัยชนก กิตติพานิชกุล 1/11  
2 45319 ด.ช. ศิรสิทธิ์ ฉัตรทอง 1/12  
3 45305 ด.ช. ธนภัทร อุไร 1/12  
4 45376 ด.ญ.เจนจิรา จันทะเขต 1/14  
5 45152 ด.ช.ปิยะโชค ทามนตรี 1/8  
6 45151 ด.ช.ปัณณวัฒน์ นิยมตรง 1/8  
7 45136 ด.ช.กันตพงศ์ เจียมเมืองปัก 1/8  
8 45180 ด.ช.ชัชพงศ์ ชาติอิศรานุวัฒน์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  2 คน