ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45279 ด.ช.พูนสิน หวังผล 1/11  
2 45231 ด.ช.พรพิพัฒน์ สายเสมา 1/10  
3 45225 ด.ช.ทักษ์ดนัย พรมศรี 1/10  
4 45221 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เถกิงผล 1/10  
5 45256 ด.ช.กิตติธัช ชื่นงาม 1/11  
6 45253 ด.ช.กรณ์ดนัย เสริมศิริ 1/11  
7 45331 ด.ช. อนุสรณ์ พันธ์ศรี 1/12  
8 45326 ด.ญ. สุพิชญา แสงวิชา 1/12  
9 45299 ด.ช. ฎีกากร ฉุนแสนดี 1/12  
10 45332 ด.ช. อภิรักษ์ สมบูรณ์ 1/12  
11 45330 ด.ช. อนันดา อนุชานุรักษ์ 1/12  
12 45307 ด.ช. ปฐมพร ทองพรม 1/12  
13 45297 ด.ช. จักรกฤษฏ์ แย้มชื่น 1/12  
14 45322 ด.ช. ศิวกรณ์ ตะกรุดคง 1/12  
15 45349 ด.ช.ธีรภัทร ธนภัทรดิลก 1/13  
16 45363 ด.ช.เลอเกียรติ นับวันดี 1/13  
17 45366 ด.ช.สมมนตร์ สายกระสุน 1/13  
18 45360 ด.ช.รัตนชัย ก้านน้อย 1/13  
19 45359 ด.ญ.มิณฑิตรา วิสาพล 1/13  
20 45387 ด.ช.ธรรศศดิศ บุญยิ่ง 1/14  
21 45372 ด.ช.กษมา เกษรบัว 1/14  
22 45381 ด.ช.ณัฐภูมิ แพงงาม 1/14  
23 45382 ด.ช.ติณฉัฎ เสาวรัจ 1/14  
24 45401 ด.ช.สิรเศรษฐ์ มุลาลินน์ 1/14  
25 45378 ด.ช.ณภัทร ฉิมมาลี 1/14  
26 45161 ด.ช.วรโชติ การัมย์ 1/8  
27 45156 ด.ช.ไชยพัทธ์ พระทองสุขสกุล 1/8  
28 45138 ด.ญ.จารุกัญญ์ นิ้วทอง 1/8  
29 45189 ด.ช.ปณิธาน บุญสุยา 1/9  
30 45196 ด.ช.ภูมิรินทร์ กิ่งแก้ว 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  3 คน