ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45232 ด.ช.พันชาติ เรียบร้อย 1/10  
2 45263 ด.ช.ฐิติภูมิ สายเสมา 1/11  
3 45270 ด.ช.ปภังกร เรียงเงิน 1/11  
4 45285 ด.ช.ศรัญพัทธ์ บุญกาญจนารัตน์ 1/11  
5 45264 ด.ช.ทยากร บึงลอย 1/11  
6 45278 ด.ช.พีรพัฒน์ แสวงศรี 1/11  
7 45276 ด.ช.พงศิรวิชญ์ แสงราม 1/11  
8 45292 ด.ช.อรรถเดช นาคาวงค์ 1/11  
9 45274 ด.ช.ปัณณธร เพิ่มเพียร 1/11  
10 45271 ด.ช.ปรัตถกร คำงาม 1/11  
11 45266 ด.ช.ธนกฤต เพิ่มเติมสิน 1/11  
12 45304 ด.ช. ทักษิณ พิกุลทอง 1/12  
13 45362 ด.ช.ลิขสิทธิ์ เรืองสุข 1/13  
14 45339 ด.ช.ชนวีร์ แสงสว่าง 1/13  
15 45371 ด.ช.อิศวนาวิน วงศ์เมืองจันทร์ 1/13  
16 45352 ด.ช.ปฐมพงษ์ ลัดดาหอม 1/13  
17 45342 ด.ช.ณัฐวุฒิ หมาดนุ้ย 1/13  
18 45345 ด.ช.ทัยคชา บัวเงิน 1/13  
19 45388 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ แข็งกล้า 1/14  
20 45386 ด.ญ.ธนัญญา ดีพูน 1/14  
21 45377 ด.ช.ชยธร สุภิษะ 1/14  
22 45165 ด.ช.วุฒิภัทร แต่งงาม 1/8  
23 45198 ด.ญ.รัฐชนกนันท์ นามเพราะ 1/9  
24 45211 ด.ญ.อาทิตยา ประเสริฐสม 1/9  
25 45202 ด.ญ.วริศรา บูรณ์บุรี 1/9  
26 45191 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา เมิดจันทึก 1/9  
27 45185 ด.ช.นฤตย์พล ท้าวฬา 1/9  
28 45182 ด.ช.ธนานันท์ พรหมศรี 1/9  
29 45187 ด.ญ.บุญพิทักษ์ บัวสาย 1/9  
30 45210 ด.ช.อรรถพล ถึงสุข 1/9  
31 45197 ด.ช.ระพีพัฒน์ วัดตรง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  7 คน