ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45220 ด.ช.ณภัทร สุเมธโสภณ 1/10  
2 45245 ด.ช.ศิวกร อะนะรัมย์ 1/10  
3 45252 ด.ช.เอกธนัช กระจ่างจิตร 1/10  
4 45238 ด.ญ.รสิตา ไชยรัมย์ 1/10  
5 45258 ด.ญ.ชยาพร ลามาตย์ 1/11  
6 45243 ด.ช.วุฒิภัทร ปะโสทะกัง 1/10  
7 45237 ด.ช.รพีภัทร พรหมดี 1/10  
8 45249 ด.ช.สรนนทน์ เชิดศรี 1/10  
9 45247 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ เจริญพันธ์ 1/10  
10 45239 ด.ช.รัฐภูมิ ประพันธ์ 1/10  
11 45235 ด.ช.ภูมิรพี ศรีอุบล 1/10  
12 45267 ด.ช.ธนยศ เหมมันตา 1/11  
13 45255 ด.ช.กันตพัฒน์ ภาษี 1/11  
14 45226 ด.ช.ธนภัทร กาญจน์จันทร์ 1/10  
15 45222 ด.ช.ณัชพล ทัพพันธ์ชัย 1/10  
16 45236 ด.ช.ภูมิรพี เกียรติมณีศรี 1/10  
17 45369 ด.ญ.อรวรรณ ตื่นเต้นดี 1/13  
18 45365 ด.ญ.วริศรา เยาวลักษณ์ 1/13  
19 45404 ด.ญ.อนันตา ศรีสมุทร 1/14  
20 45410 ด.ช.อินทนนท์ ใจกล้า 1/14  
21 45172 ด.ญ.อรปรียา ทองดาประดิษฐ์ 1/8  
22 45159 ด.ญ.มนธินี ประสานสุข 1/8  
23 45192 ด.ช.ปัญญพัฒ ชุบสุวรรณ 1/9  
24 45181 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชลธิศชโลธร 1/9  
25 45201 ด.ช.วรปรัชญ์ แสนกล้า 1/9  
26 45184 ด.ช.นรบดี รังทอง 1/9  
27 45188 ด.ช.ปฏิภาณ ศัตรูพินาศ 1/9  
28 45175 ด.ช.การุณศิลป์ มานา 1/9  
29 45206 ด.ช.สรรพปรีชา บรรลือทรัพย์ 1/9  
30 45207 ด.ช.สหรัถ แผ่วครบุรี 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  7 คน