ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45289 ด.ญ.สมิตานัน บุญผ่อง 1/11  
2 45227 ด.ช.ธรรม์ธวัช จองดี 1/10  
3 45242 ด.ช.วุฒิชัย ไทยยิ่ง 1/10  
4 45229 ด.ช.นาคินทร์ ไชยหาญ 1/10  
5 45219 ด.ช.ไชยทัศน์ สาละ 1/10  
6 45254 ด.ช.ก่อพงศ์ สุขวิทย์ 1/11  
7 45268 ด.ญ.นฤวรรณ ศรีนาคา 1/11  
8 45286 ด.ช.ศุภโชติ อินทยุง 1/11  
9 45300 ด.ญ. ฐิตินันท์ มณีโชติสกุล 1/12  
10 45311 ด.ช. พลสรรค์ ฉัตรธนเกียรติ์ 1/12  
11 45314 ด.ช. ภาสกร ใจพินิจ 1/12  
12 45350 ด.ญ.นิธิกานต์ กิ่งเกตุ 1/13  
13 45351 ด.ช.บูรพา มะลิหอม 1/13  
14 45354 ด.ช.พชร เลิศวิจิตรอนันต์ 1/13  
15 45337 ด.ญ.ชญานิศา ชูกิจวัฒนกุล 1/13  
16 45344 ด.ญ.ทักษอร เตียงงา 1/13  
17 45356 ด.ช.ภาติชล ผาสุข 1/13  
18 45391 ด.ช.ธีรภัทร เต้งชู 1/14  
19 45397 ด.ญ.รัชนีกร ชิ้นงูเหลือม 1/14  
20 45158 ด.ช.พุฒิพงศ์ แกล้วกล้า 1/8  
21 45150 ด.ช.ปัณณทัต ร่าหมาน 1/8  
22 45146 ด.ช.ธนกฤต อภิชาตวาณิช 1/8  
23 45155 ด.ช.พิพัฒน์ หอมนวล 1/8  
24 45195 ด.ช.ภูชนะ ท่อนทอง 1/9  
25 45200 ด.ช.วชิรวิทย์ สุดดี 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  7 คน