ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45234 ด.ช.พรรณรังสี แก้วดี 1/10  
2 45214 ด.ญ.กวินธิดา ทองดี 1/10  
3 45218 ด.ญ.ชญานุตม์ สุบินนาม 1/10  
4 45281 ด.ญ.ภิญญภัญ ทั้งสน 1/11  
5 45230 ด.ญ.ปาริฉัตร ห้อยทอง 1/10  
6 45228 ด.ญ.ธันยธร ดียิ่ง 1/10  
7 45265 ด.ช.ธนกฤต วงศ์พรหม 1/11  
8 45288 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บินทุรันต์ 1/11  
9 45216 ด.ช.คมน์คณุตม์ สิริไสย์ 1/10  
10 45244 ด.ญ.ศิริกานต์ บุญยงค์ 1/10  
11 45215 ด.ญ.กัญญาวีร์ มะริดดี 1/10  
12 45283 ด.ช.ภูผา ต่างประโคน 1/11  
13 45315 ด.ช. รัชกร ผลพูน 1/12  
14 45341 ด.ช.ณรงศักดิ์ ลัทธิ 1/13  
15 45367 ด.ญ.สาวิณี ไทยสูง 1/13  
16 45385 ด.ช.ธนภัทร โพธิ์เงิน 1/14  
17 45142 ด.ญ.ณัชณิชา คงสัตยกุล 1/8  
18 45135 ด.ญ.กัญญาณัฐ ประสานบุญ 1/8  
19 45162 ด.ช.วรโชติ บุญร่วม 1/8  
20 45134 ด.ช.กฤษฎา แย้มปู่ 1/8  
21 45168 ด.ช.สิริณัฏฐ์ ลามาตย์ 1/8  
22 45169 ด.ญ.สิริยากร ดำเนิน 1/8  
23 45164 ด.ช.วุฒิชัย จันทร์สด 1/8  
24 45147 ด.ญ.ธัญชนก ชุมชัยเวทย์ 1/8  
25 45170 ด.ช.สุรพรรณ วงค์เหิม 1/8  
26 45157 ด.ช.พิสิษฐ์ สกุลหวังก้าวหน้า 1/8  
27 45133 ด.ช.กฤติพงศ์ สวยรูป 1/8  
28 45163 ด.ช.วัชรพงษ์ เพลินสุข 1/8  
29 45166 ด.ช.ศิรสิทธิ์ บุญธรรม 1/8  
30 45143 ด.ช.ณัชภัค ฉัตรดำรงสกุล 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  13 คน