ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45257 ด.ญ.จิรัชยา สมัย 1/11  
2 45287 ด.ช.ศุภเดช แก้วจันทร์ 1/11  
3 45223 ด.ญ.ณัฐชยา สุขยิ่ง 1/10  
4 45251 ด.ช.สุรภพ จันทรเสนา 1/10  
5 45213 ด.ญ.กมุติรา ชาร์ลอต ดิลเล็ตต์ 1/10  
6 45275 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เลิศล้ำ 1/11  
7 45262 ด.ช.ฐานัตถ์ ด้วงมุขพะเนา 1/11  
8 45282 ด.ช.ภูตะวัน ศรีกลับ 1/11  
9 45291 ด.ช.อนันตเดช เตียวเจริญโสภา 1/11  
10 45284 ด.ญ.วาสนา มานุจำ 1/11  
11 45310 ด.ช. พงศิริ เสาทอง 1/12  
12 45301 ด.ช. ฑีรชต พิมพ์บึง 1/12  
13 45296 ด.ญ. จณิสตา สมัครสมาน 1/12  
14 45327 ด.ญ. สุภารัตน์ พันนาศรี 1/12  
15 45317 ด.ญ. รัชนก บุญสุข 1/12  
16 45321 ด.ญ. ศิริวิมล แก้วกาญจน์ 1/12  
17 45364 ด.ช.วรายุส ขุมทอง 1/13  
18 45348 ด.ช.ธัญวิชญ์ แอบศรีหาด 1/13  
19 45171 ด.ญ.อติญาพร คมสัน 1/8  
20 45145 ด.ญ.ณปภัช สมชอบ 1/8  
21 45141 ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชนะสุข 1/8  
22 45144 ด.ช.ณัฐพงศ์ ปัญญามัง 1/8  
23 45140 ด.ช.ชัยวัฒน์ สอนสะอาด 1/8  
24 45160 ด.ช.รัตนพงษ์ ดวงใจ 1/8  
25 45167 ด.ช.สรวิศ จันทพันธ์ 1/8  
26 45177 ด.ช.จิรภัทร เปรียบยิ่ง 1/9  
27 45205 ด.ช.ศุภกิจ เวียงวิเศษ 1/9  
28 45193 ด.ญ.พิชญานิน จิตตะโร 1/9  
29 45204 ด.ญ.ศิรภัสสร บรรลือทรัพย์ 1/9  
30 45199 ด.ช.วงศธร ธีระวงศ์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  12 คน