ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45261 ด.ช.ชินภัทร ทวีเหลือ 1/11  
2 45248 ด.ช.ศุภวิชญ์ สุทธิกวงษ์ 1/10  
3 45224 ด.ญ.ณัฐริกา โสฬส 1/10  
4 45280 ด.ญ.เพชรลดา แจ่มฟ้า 1/11  
5 45240 ด.ช.วชิรวิทย์ กันยา 1/10  
6 45259 ด.ช.ชัยภัทร ทองตัน 1/11  
7 45217 ด.ญ.ฉัตรติยา เสียงเพราะ 1/10  
8 45272 ด.ญ.ปริษา ลุนดาพร 1/11  
9 45273 ด.ช.ปวีณ์กร ประดุจชนม์ 1/11  
10 45293 ด.ช. กฤตภาส สมานสวน 1/12  
11 45298 ด.ช. ชินภัทร พรหนองแสน 1/12  
12 45312 ด.ช. พัฒน์ธนกร คงสุขดี 1/12  
13 45318 ด.ช. วัชระ แก้วสน 1/12  
14 45358 ด.ช.ภูริณัฐ วงษ์อัยการ 1/13  
15 45343 ด.ช.เตชินท์ ปุริทาสัง 1/13  
16 45336 ด.ช.จิรพัส บุญสูง 1/13  
17 45414 ด.ช.วีรากร สุขกฤต 1/13  
18 45347 ด.ช.ธัชพล ศิริวัฒนวานิช 1/13  
19 45379 ด.ช.ณัฐกวี นันทา 1/14  
20 45375 ด.ญ.จิราภา ธรรมปัญญาสาน 1/14  
21 45407 ด.ญ.อารียา ทองเติม 1/14  
22 45389 ด.ญ.ธันยรัตน คงมั่น 1/14  
23 45405 ด.ช.อัครวัฒน์ ชัยสอ 1/14  
24 45374 ด.ช.ไกรฤกษ์ ทิพย์โกสุม 1/14  
25 45393 ด.ช.ปกรณ์ แสวงชอบ 1/14  
26 45394 ด.ช.พยัต ขาวงาม 1/14  
27 45402 ด.ญ.สิริกาญจน์ ดิฐภักดีวงศ์ 1/14  
28 45390 ด.ช.ธารา มงคล 1/14  
29 45392 ด.ช.ธีรศักดิ์ ดำรงสกุลสุข 1/14  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  8 คน