ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44884 ด.ญ.ธนภรณ์ มีโชค 1/1  
2 44925 ด.ช.พัชรพล หนูสวัสดิ์ 1/2  
3 44915 ด.ช.ธเนศวร บุญสิงห์ 1/2  
4 44914 ด.ช.ธนภัทร สุบินดี 1/2  
5 44906 ด.ช.ชยพล มียิ่ง 1/2  
6 44931 ด.ช.รชต หอมหวล 1/2  
7 44950 ด.ช.ณัฐพล ประเสริฐศรี 1/3  
8 44949 ด.ช.ณัฐพล เกลี้ยงพร้อม 1/3  
9 44975 ด.ช.อณรรญฏชิน เรียบร้อย 1/3  
10 44945 ด.ช.จิรเมธ สยุมพร 1/3  
11 44972 ด.ช.ศิรวิชญ์ ศรีสุรักษ์ 1/3  
12 44960 ด.ช.นวพล ขอร่ม 1/3  
13 44962 ด.ญ.ปณิชา พิชยชาญสิน 1/3  
14 44942 ด.ญ.กัลยารัตน์ ยิ้มเป็นยวง 1/3  
15 45017 ด.ช.โจเซฟ บอยน์ตัน 1/5  
16 45032 ด.ช.พัชรพล ดีอ้อม 1/5  
17 45038 ด.ช.รัญชน์ มงคลการ 1/5  
18 45034 ด.ช.ภวินท์ พิทักษ์ญาติ 1/5  
19 45043 ด.ช.ศักดา ศัตรูพินาศ 1/5  
20 45035 ด.ช.ภูตะวัน ตนกลาย 1/5  
21 45125 ด.ญ.ศิริกัลยา ผลสมหวัง 1/7  
22 45108 ด.ช.ตะวัน ยอดรัก 1/7  
23 45093 ด.ช.กัณฑ์รพี ฉลาดเลิศ 1/7  
24 45115 ด.ช.บุญพิทักษ์ แถบทอง 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  4 คน