ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44869 ด.ช.กฤตธี เจริญชัยสงค์ 1/1  
2 44872 ด.ช.ชิศณุพงศ์ กิตติวราสิทธิ์ 1/1  
3 44928 ด.ญ.ภัทรฑิราภรณ์ แป้นแก้ว 1/2  
4 44924 ด.ญ.พนิจนาฏ เสียงเพราะ 1/2  
5 44939 ด.ญ.อภิรดี ชูกล้า 1/2  
6 44927 ด.ช.พุฒิพัฒน์ สุขนิตย์กิติกุล 1/2  
7 44907 ด.ช.ชยพัทธ์ โปร่งจิต 1/2  
8 44974 ด.ญ.สุทธิลักษณ์ คงถือมั่น 1/3  
9 44967 ด.ญ.ภัทรสุดา หอมพิลา 1/3  
10 44965 ด.ช.ภัทรพงศ์ จินดาศรี 1/3  
11 44954 ด.ช.ทองเรืองรุ่ง เพ่งเล็งดี 1/3  
12 44952 ด.ญ.ณัฐวดี พิศวง 1/3  
13 44976 ด.ช.อดิศักดิ์ คงศรี 1/3  
14 45021 ด.ช.ฐิติพงศ์ สอนภู่ 1/5  
15 45013 ด.ช.ก้องภพ ยองทอง 1/5  
16 45044 ด.ช.ศุภกิตติ์ ดีล้อม 1/5  
17 45041 ด.ญ.วิรมณ ศรีแย้ม 1/5  
18 45045 ด.ญ.ษุภากร บุญสุข 1/5  
19 45048 ด.ญ.สุจิตรา ดัชถุยาวัตร 1/5  
20 45022 ด.ญ.ณัฏฐชา อินทร์สอน 1/5  
21 45023 ด.ช.ณัฐกิตติ์ จิตรดิษฐ์สกุล 1/5  
22 45028 ด.ช.นิติพัฒน์ สมานวัน 1/5  
23 45019 ด.ช.ชิติพัทธ์ จรจรัญ 1/5  
24 45052 ด.ช.อิธิวัฒน์ ก่อแก้ว 1/5  
25 45065 ด.ช.ธนกฤต พูนชัย 1/6  
26 45057 ด.ญ.ฉัตรแก้ว วงสุยะ 1/6  
27 45072 ด.ช.ปัณณธร จรุงจิตตานุสนธิ์ 1/6  
28 45075 ด.ญ.ปาณิศรา สุยคง 1/6  
29 45054 ด.ช.ไกลกังวาน กงแก้ว 1/6  
30 45117 ด.ช.พีรพัฒน์ พวงอินทร์ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  12 คน