ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44926 ด.ญ.พิมลวรรณ วงค์นาค 1/2  
2 45190 ด.ช.ประกาศิต สายยศ 1/3  
3 44956 ด.ญ.ธนพร พงศ์วิระรัตน์ 1/3  
4 44948 ด.ช.ชาคร บุญชูงาม 1/3  
5 45014 ด.ญ.กัญชลิกา นิลแก้ว 1/5  
6 45031 ด.ญ.พรทิพย์ รัฐสมุทร 1/5  
7 45064 ด.ช.เตชิต เถียรทองศรี 1/6  
8 45059 ด.ช.ณฐนนท์ พันธ์สำโรง 1/6  
9 45053 ด.ช.เกียรติภูมิ แปะทอง 1/6  
10 45070 ด.ช.นำโชค ชาวสวน 1/6  
11 45055 ด.ช.คณาธิป นาคนวล 1/6  
12 45076 ด.ช.พงศ์ภรณ์ เสาวดาน 1/6  
13 45085 ด.ช.สิรวิชญ์ นิแพง 1/6  
14 45087 ด.ช.หฤษฏ์ หนุนชู 1/6  
15 45058 ด.ช.ชิษณุพงศ์ แก้วผสม 1/6  
16 45092 ด.ช.อาณกร จ่าหมื่นไวย์ 1/6  
17 45131 ด.ญ.อารยา สังข์โกมล 1/7  
18 45102 ด.ช.ชญานิน บุตรศรี 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  5 คน