ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44881 ด.ช.ธนธรณ์ เทพสำเริง 1/1  
2 44885 ด.ช.ธนภัทร สุธรรมภาวดี 1/1  
3 44902 ด.ช.รัชกร สุดชาวงศ์ 1/1  
4 44898 ด.ช.ภูมิวงศ์ อยู่สบาย 1/1  
5 44879 ด.ญ.ไตรรัตน์ อัตไพบูลย์ 1/1  
6 44876 ด.ช.ณภัทรพงศ์ ดาทอง 1/1  
7 44894 ด.ช.พัชรพล ผลสมหวัง 1/1  
8 44883 ด.ช.ธนบดี เฉิดฉาย 1/1  
9 44888 ด.ช.นภัส ชินเชษฐ์ 1/1  
10 44882 ด.ช.ธนธรณ์ จันทร์กลาง 1/1  
11 44909 ด.ญ.ณัฐณิชา สุรินทราบูรณ์ 1/2  
12 44922 ด.ช.ปรินทร์ มหัทธนศักดิ์ 1/2  
13 44921 ด.ญ.ประภัสสร จันทร์สุพัฒน์ 1/2  
14 44941 ด.ญ.กฤษมล สว่างพื้น 1/3  
15 44961 ด.ช.นิธิศ ยุกต์วัฒนพงศ์ 1/3  
16 44958 ด.ช.นพพล ทิมธนสาร 1/3  
17 45037 ด.ช.ยศพล จีนมะโน 1/5  
18 45018 ด.ช.ชนม์ชนัทร์ ไชยยา 1/5  
19 45025 ด.ช.ธนโชติ ศิริสำราญ 1/5  
20 45047 ด.ช.สิริภูมิ แท่นดี 1/5  
21 45056 ด.ญ.จิรัชญา ทอนสูงเนิน 1/6  
22 45066 ด.ช.ธนกฤต เรียบร้อย 1/6  
23 45073 ด.ช.ปัณณวิชญ์ บุติมาลย์ 1/6  
24 45126 ด.ช.ศุภษร แผ่นใหญ่ 1/7  
25 45096 ด.ช.คริสต์มาส เหลือสุข 1/7  
26 45098 ด.ช.จักรพงษ์ กุสสติ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  5 คน