ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44910 ด.ช.เตชินท์ อรไทวรรณ 1/2  
2 44943 ด.ช.จักรพรรดิ ศรีทองสุข 1/3  
3 45015 ด.ญ.กานต์พิชชา นิยมวัน 1/5  
4 45090 ด.ช.อรรฆพร ขอจงดี 1/6  
5 45063 ด.ช.เดชาธร มะสูงเนิน 1/6  
6 45104 ด.ช.ชนาเทพ ห่อทอง 1/7  
7 45129 ด.ญ.สุนัญญา สารภี 1/7  
8 45118 ด.ญ.ภัณฑิรา โพธิ์เงิน 1/7  
9 45109 ด.ช.ทองธาร ภิรมย์ 1/7  
10 45112 ด.ช.ธนาวิชช์ มีปะทัง 1/7  
11 45116 ด.ญ.ปภัสรา ชีพรม 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  4 คน