ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44901 /  
2 44933 /  
3 44912 /  
4 44911 /  
5 44920 /  
6 44919 /  
7 44930 /  
8 44923 /  
9 44938 /  
10 44955 /  
11 44970 /  
12 44951 /  
13 44968 /  
14 44971 /  
15 45016 /  
16 45033 /  
17 45039 /  
18 45024 /  
19 45030 /  
20 45020 /  
21 45026 /  
22 45078 /  
23 45082 /  
24 45086 /  
25 45069 /  
26 45077 /  
27 45083 /  
28 45132 /  
29 45130 /  
30 45121 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  30 คน