ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 44901 ด.ญ.ยุวดี หงษ์ทอง 1/1  
3 44933 ด.ช.ศักดิ์รพี ศรีแก้ว 1/2  
4 44912 ด.ช.ธนธรณ์ เจาะดี 1/2  
5 44911 ด.ช.ธนกร ผ่องศีล 1/2  
6 44920 ด.ช.นิติภัทธ์ เรืองโรจน์ 1/2  
7 44919 ด.ช.นภัสสรพี โสรธร 1/2  
8 44930 ด.ญ.มนัสวี สุขยา 1/2  
9 44923 ด.ช.ปุริศ พรมสอน 1/2  
10 44938 ด.ช.อนุภาพ พันธ์ศรี 1/2  
11 44955 ด.ช.ธนโชติ บุญแสน 1/3  
12 44970 ด.ช.รัตนธรรม์ ปานทอง 1/3  
13 44951 ด.ญ.ณัฐมน สุวรรณภูสิทธิ์ 1/3  
14 44968 ด.ช.เมธากร บุญสาลี 1/3  
15 44971 ด.ช.วรพงศ์ ธีระวงศ์ 1/3  
16 45016 ด.ช.จตมงคล สมชอบ 1/5  
17 45033 ด.ช.พิสิฐพงศ์ สายคูณ 1/5  
18 45039 ด.ช.วรพิชชา บุญยงค์ 1/5  
19 45024 ด.ช.ณัฐภูมิ หาญณรงค์ 1/5  
20 45030 ด.ช.ปิยพนธ์ รุ่งพิสิฐไชย 1/5  
21 45020 ด.ช.ชูเกียรติ หล่อทอง 1/5  
22 45026 ด.ช.ธนภัทร มณีโชติสกุล 1/5  
23 45078 ด.ญ.พศิกา สัชชานนท์ 1/6  
24 45082 ด.ช.ภูมิพัฒน์ บุญราก 1/6  
25 45086 ด.ญ.สุนิล คงบุญ 1/6  
26 45069 ด.ญ.ธัญสินี เงางาม 1/6  
27 45077 ด.ญ.พรนภา กงจักร 1/6  
28 45083 ด.ช.ภูริน ฤทธิรณ 1/6  
29 45132 ด.ช.เอกศักดิ์ ยืนยาว 1/7  
30 45130 ด.ญ.อาทิตยา สัตบุตร 1/7  
31 45121 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ วงงาน 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  10 คน