ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44892 ด.ช.ปุณณวิทย์ ศรีพรหมทอง 1/1  
2 44903 ด.ญ.วริศรา หว่างแสง 1/1  
3 44878 ด.ช.ณัฐนันท์ โสแก้ว 1/1  
4 44932 ด.ช.รพีพงศ์ ทำมารุ่งเรือง 1/2  
5 44963 ด.ช.ปัญญาวุฒิ ทรงพระ 1/3  
6 45029 ด.ญ.ปริยากร สร้อยเสนา 1/5  
7 45050 ด.ช.อชิตพล พิศสมัย 1/5  
8 45036 ด.ช.ภูริศร์ โพธิ์คำ 1/5  
9 45046 ด.ช.สมภพ คารศรี 1/5  
10 45067 ด.ญ.ธนกาญจน์ ผ่องใส 1/6  
11 45071 ด.ญ.บุญยาพร สิทธิศรี 1/6  
12 45081 ด.ช.พีรพัชร แข้คำ 1/6  
13 45074 ด.ช.ปันเปรม สมรูป 1/6  
14 45107 ด.ช.ดิศพงศ์ ร่วมศรี 1/7  
15 45127 ด.ญ.สิรภัทร รอดทอง 1/7  
16 45099 ด.ช.จิรโชติ เพิ่มดี 1/7  
17 45114 ด.ช.ธีร์ธวัช สมัครสมาน 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  5 คน