ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44870 ด.ช.กษิดิศ เอี่ยมสะอาด 1/1  
2 44897 ด.ช.ภานุรัศมิ์ ดีนาน 1/1  
3 44893 ด.ช.พงศ์พนธ์ พิเนตรบูรณะ 1/1  
4 44880 ด.ช.ธนกฤต เมืองสุข 1/1  
5 44891 ด.ช.ปิยกุล หลวงยี 1/1  
6 44904 ด.ช.อภิรเดช สุพรรณฝ่าย 1/1  
7 44875 ด.ช.ณภัทร ศุกรเวทย์ศิริ 1/1  
8 44871 ด.ช.กิตติพศ แก้วปลั่ง 1/1  
9 44896 ด.ช.ภวินท์ จันทร์ไผ่ 1/1  
10 44900 ด.ช.ยศพัทธ์ มูลศาสตร์สาทร 1/1  
11 44873 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เสียงเพราะ 1/1  
12 44895 ด.ช.พิชชานันท์ ทองนำ 1/1  
13 44917 ด.ช.ธาม อะทอยรัมย์ 1/2  
14 44934 ด.ช.ศุภณัฐ พิศวงศ์ 1/2  
15 44908 ด.ช.ณภัทร อินทร์ตา 1/2  
16 44973 ด.ช.ศุภกฤต มุ่งเจริญพร 1/3  
17 44969 ด.ช.เมธาสิทธิ์ โศภิษฐพันธ์ 1/3  
18 44947 ด.ช.ชัยวัฒน์ พงษ์วิเศษ 1/3  
19 44959 ด.ช.นพรัตน์ ก้อนนาค 1/3  
20 45027 ด.ช.ธีรเทพ ศรีเครือดำ 1/5  
21 45060 ด.ช.ณัฐนันท์ ทุ่มนอก 1/6  
22 45088 ด.ช.อดิศักดิ์ ครบหมาย 1/6  
23 45080 ด.ญ.พิมลวรรณ บุญปลิว 1/6  
24 45091 ด.ช.อัครวิชญ์ ลวดเงิน 1/6  
25 45084 ด.ช.วัชรศักดิ์ วสุวัชร์ 1/6  
26 45103 ด.ญ.ชนม์นิภา แถบทอง 1/7  
27 45122 ด.ช.วิศรุต แสวงมี 1/7  
28 45123 ด.ญ.ศศิธร พลชลี 1/7  
29 45120 ด.ช.รัฐธรรมนูญ แกล้วกล้า 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  3 คน