ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44889 /  
2 44877 /  
3 44886 /  
4 44887 /  
5 44874 /  
6 44899 /  
7 44890 /  
8 44940 /  
9 44935 /  
10 44929 /  
11 44905 /  
12 44937 /  
13 44916 /  
14 44913 /  
15 44953 /  
16 44966 /  
17 44946 /  
18 44964 /  
19 44957 /  
20 45049 /  
21 45042 /  
22 45051 /  
23 45089 /  
24 45062 /  
25 45068 /  
26 45106 /  
27 45097 /  
28 45111 /  
29 45113 /  
30 45119 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  30 คน