ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44889 ด.ญ.นันท์นภัส ฟังสุวรรณรักษ์ 1/1  
2 44877 ด.ญ.ณัฐฐิรา ทวีจรัสโรจน์ 1/1  
3 44886 ด.ญ.ธัญย์อนงค์ ปณัตถ์บุณย์ภวัต 1/1  
4 44887 ด.ญ.นพวรรณ สืบวัฒนพงษ์กุล 1/1  
5 44874 ด.ช.ณภัทร ชมอินทร์ 1/1  
6 44899 ด.ญ.มิ่งกมล นามมุงคุณ 1/1  
7 44890 ด.ช.ปัณณภัสร์ เหลือล้นนิธิศ 1/1  
8 44940 ด.ญ.อิสริยา วรรณศิริ 1/2  
9 44935 ด.ญ.ศุภสุดา คำภิรมย์ 1/2  
10 44929 ด.ช.ภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 1/2  
11 44905 ด.ช.กนกพงศ์ เอกวงษา 1/2  
12 44937 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ศิริ 1/2  
13 44916 ด.ช.ธาดา สุภาวหา 1/2  
14 44913 ด.ช.ธนพล เหรียญสมบูรณ์ 1/2  
15 44953 ด.ญ.ณินรดา จึงสุวัฒนานนท์ 1/3  
16 44966 ด.ช.ภัทรพงศ์ พิษณุวงษ์ 1/3  
17 44946 ด.ญ.ชัญญา ทวีสาร 1/3  
18 44964 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพชรใส 1/3  
19 44957 ด.ญ.ธัญญา เข็มม่วง 1/3  
20 45049 ด.ญ.แสงรวี เนตรวงศ์ 1/5  
21 45042 ด.ญ.ศศิกานต์ เสาแก้ว 1/5  
22 45051 ด.ญ.อติพร รู้จิตร 1/5  
23 45089 ด.ญ.อภิสรา รู้จิตร 1/6  
24 45062 ด.ช.ดรัณภพ สุวรรณภูมิ 1/6  
25 45068 ด.ช.ธนภัทร ชิดชอบ 1/6  
26 45106 ด.ญ.ณัฐธิดา จันทโสภา 1/7  
27 45097 ด.ช.คุณานนต์ เจนทั่ว 1/7  
28 45111 ด.ช.ธนนท์ สงวนศิริ 1/7  
29 45113 ด.ช.ธีรธร เสาวรส 1/7  
30 45119 ด.ช.มนตรี อาจหาญยิ่ง 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  16 คน