ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44936 ด.ช.สรณ์เชษฐ์ วรกิตสิทธิสาธร 1/2  
2 45079 ด.ช.พัฒนา สียน 1/6  
3 45061 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ โลหะจินดา 1/6  
4 45094 ด.ช.กิตติพงศ์ จารัตน์ 1/7  
5 45095 ด.ช.ขจรพล หวลระลึก 1/7  
6 45100 ด.ช.เจตนิพัทธ์ พูนแสง 1/7  
7 45105 ด.ช.ฐปกรณ์ สุขแสวง 1/7  
8 45124 ด.ญ.ศศิประภา ลายทอง 1/7  
9 45101 ด.ช.ฉัตรกัมพล หอมนวล 1/7  
10 45110 ด.ช.ธนธรณ์ บุญเสริม 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  1 คน