ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20201 (ภาษาเวียตนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศุภนิดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44393 ด.ช.ยุทธเรวัฒน์ พรหมชาติ 1/10  
2 44391 ด.ช.ภูริภัทร บุญแม้น 1/10  
3 44394 ด.ช.โยธิน ศรีภักดิ์ 1/10  
4 44444 ด.ช.สิรวิชญ์ สืบสาย 1/11  
5 44460 ด.ช.นพนัส ถุนาพรรณ์ 1/12  
6 44469 ด.ช.พิสิษฐ์ ประพันธ์ 1/12  
7 44485 ด.ช.สรยุทธ แก่นเดียว 1/12  
8 44464 ด.ช.ปัญจเทพ ครองสุข 1/12  
9 44473 ด.ช.ภรากร สืบสิงห์ 1/12  
10 44457 ด.ช.ธนวัฒน์ สุจินพรัหม 1/12  
11 44452 ด.ช.ณัฐชัย ดีพร้อม 1/12  
12 44478 ด.ช.รัฐธีร์ ศิรจตุพัฒน์ 1/12  
13 44483 ด.ช.ศิรชัช งามเยี่ยม 1/12  
14 44502 ด.ญ.ชินมาลี อยู่ยอด 1/13  
15 44506 ด.ช.ณัฐพล แรงจบ 1/13  
16 44523 ด.ญ.พุทธิกาลัย ทองริด 1/13  
17 44550 ด.ญ.ณัฐณิชา พวงศรี 1/14  
18 44543 ด.ช.จุลจักร์ จอมเกาะ 1/14  
19 44572 ด.ญ.ลลิตภัทร สยุมพร 1/14  
20 44566 ด.ญ.ภัทรสุดา จิตแสวง 1/14  
21 44540 ด.ญ.เกสรา แผ่นทอง 1/14  
22 44548 ด.ช.ฐิติ คงวารินทร์ 1/14  
23 44564 ด.ญ.เพชรนิภา เติมงาม 1/14  
24 44570 ด.ญ.เมษา เพ็งชวด 1/14  
25 44576 ด.ญ.ศิริพร อินทนิล 1/14  
26 44579 ด.ญ.สิริอร เดชฉิมพลี 1/14  
27 44557 ด.ญ.ผกามาศ ชุมพลรักษ์ 1/14  
28 44573 ด.ช.วรวัชร์โรจน์ มุลาลินน์ 1/14  
29 44580 ด.ญ.สุดารัตน์ สุนทรารักษ์ 1/14  
30 44546 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ศรีสรรณ์งาม 1/14  
31 44554 ด.ช.นฤพัทธ์ งามทรัพย์ 1/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  12 คน