ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต20207 (ภาษาเขมร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ชาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44359 ด.ช.กฤษฎา แก่นดี 1/10  
2 44360 ด.ช.กวิน แซ่เตียว 1/10  
3 44441 ด.ช.สิงหราช มั่งมี 1/11  
4 44403 ด.ญ.กศิณ์นันท์ สุนทรวีระ 1/11  
5 44442 ด.ช.สิทธิศักดิ์ สมมี 1/11  
6 44446 ด.ช.อนุภัทร จารัตน์ 1/11  
7 44491 ด.ช.อนันต์ยศ ก่อทอง 1/12  
8 44449 ด.ช.จรัส กิจนุกร 1/12  
9 44474 ด.ช.ภูมินทร์ พรหมบุตร 1/12  
10 44493 ด.ช.กชคุปติฐ์ จันทเขต 1/13  
11 44530 ด.ช.โรจน์ศักดิ์ นิ่มปรางค์ 1/13  
12 44508 ด.ช.ธนวัตน์ พ่อค้า 1/13  
13 44537 ด.ช.อิศรา สมศรี 1/13  
14 44498 ด.ช.กิตติศักดิ์ ผลวัฒน์ 1/13  
15 44504 ด.ช.ฐิติ ตีคลี 1/13  
16 44522 ด.ช.พีระวัฒน์ เรืองโรจน์ 1/13  
17 44517 ด.ช.ปัณณวัฒน์ แสงสว่าง 1/13  
18 44535 ด.ช.อัจฉริยะ แก้วนิมิตร 1/13  
19 44528 ด.ช.ภูริช แมนเมือง 1/13  
20 44527 ด.ช.ภิมเดช สะอาดเอี่ยม 1/13  
21 44519 ด.ญ.พรรัมภา รวดเร็ว 1/13  
22 44524 ด.ญ.ภัคนันท์ ศรีตัมภวา 1/13  
23 44513 ด.ช.ธีรบูลย์ กิจสกุลไพศาล 1/13  
24 44531 ด.ช.ศุภกร ควรหาญ 1/13  
25 44529 ด.ช.รัฐภาคย์ ปัญญาเอก 1/13  
26 44574 ด.ช.วัชรพล เข็มเลิศ 1/14  
27 44569 ด.ช.ภูมิไท สายบุตร 1/14  
28 44544 ด.ช.ชาญชัย สมัครสมาน 1/14  
29 44553 ด.ช.ธรรมรัตน์ บูรณ์เจริญ 1/14  
30 44575 ด.ช.วุฒิชัย ถาเหง้า 1/14  
31 44577 ด.ช.ศุภชัย สนั่นน้ำหนัก 1/14  
32 44559 ด.ช.พงศ์วิชญ์ วรกิตสิทธิสาธร 1/14  
33 44568 ด.ช.ภานุมาส ศิริโยธา 1/14  
34 44285 ด.ช.นนทพัทธ์ จาธุนิน 1/8  
35 44302 ด.ช.สมัชญ์ บุญสุยา 1/8  
36 44275 ด.ช.ชนินทร์ เกิดพุ่ม 1/8  
37 44318 ด.ช.ณัฐพล เงินทอง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  34 คน
เพศหญิง =  3 คน