ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 44373 ด.ช.ตนุชัย การะเกษ 1/10  
3 44380 ด.ญ.บัณฑิตา บุญทวี 1/10  
4 44395 ด.ญ.ลีลาวดี บุญกาญจนารัตน์ 1/10  
5 44367 ด.ญ.ชณิกานต์ ประเดิมดี 1/10  
6 44398 ด.ช.วีรภัทร อุสาคู 1/10  
7 44389 ด.ช.ภูเมศ นะกุลรัมย์ 1/10  
8 44384 ด.ช.พงศ์พณิช สินค้า 1/10  
9 44366 ด.ช.จิรายุทธ บุญเลิศ 1/10  
10 44396 ด.ญ.วริษา สุชาติสุนทร 1/10  
11 44363 ด.ญ.จันทร์พิมพ์ ศรีปิยะบุตร 1/10  
12 44386 ด.ญ.พิมพ์พิรา เกษรัตน์ 1/10  
13 44388 ด.ญ.ภาณินี สืบนุการณ์ 1/10  
14 44437 ด.ช.รัชชานนท์ พรายแก้ว 1/11  
15 44438 ด.ช.รัชตะ สุขวาสนะ 1/11  
16 44411 ด.ช.ณรงวัตษ์ สังข์พิทักษ์กุล 1/11  
17 44409 ด.ญ.ฐานิตา เลิศวณิชกร 1/11  
18 44471 ด.ช.พีระพัฒน์ ตั้งศิริชานนท์ 1/12  
19 44488 ด.ญ.สุชาวลี รักไธสง 1/12  
20 44511 ด.ช.ธรรมณพ สุนทรเมธี 1/13  
21 44500 ด.ญ.จิราพร กะการดี 1/13  
22 44514 ด.ช.นิธิวัฒน์ มีศิริ 1/13  
23 44496 ด.ช.กิตติธัช เปรียบยิ่ง 1/13  
24 44536 ด.ญ.อัจฉรียา หวังสม 1/13  
25 44534 ด.ญ.อนันดา มาลัย 1/13  
26 44505 ด.ญ.ณหทัย แสงวิสิทธิ์ 1/13  
27 44526 ด.ญ.ภาษิตา ร่วมพัฒนา 1/13  
28 44509 ด.ญ.ธนัญญา บุญตน 1/13  
29 44292 ด.ช.วรเมธ ครึ่งมี 1/8  
30 44284 ด.ญ.ธัญพิชชา กระแสเทพ 1/8  
31 44280 ด.ญ.ทัศนีย์ จีนเท่ห์ 1/8  
32 44347 ด.ช.รุ่งทวี มะโนชาติ 1/9  
33 44314 ด.ญ.กาญจนา พิรมรัมย์ 1/9  
34 44334 ด.ญ.นิลนภา แปลงดี 1/9  
35 44353 ด.ญ.สุทธิดา สุภิษะ 1/9  
36 44339 ด.ญ.ผ่องอำไพ วะรามิตร 1/9  
37 44356 ด.ญ.ไหมฟ้า โฉมงาม 1/9  
38 44345 ด.ญ.มนตร์ณภัทร รัตนถาวร 1/9  
39 44328 ด.ช.ธีรศักดิ์ ทุมทอง 1/9  
40 44354 ด.ช.สุธินันท์ สมบูรณ์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  24 คน