ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ศศิวิมล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44373 /  
2 44380 /  
3 44395 /  
4 44367 /  
5 44398 /  
6 44389 /  
7 44384 /  
8 44366 /  
9 44396 /  
10 44363 /  
11 44386 /  
12 44388 /  
13 44437 /  
14 44438 /  
15 44411 /  
16 44409 /  
17 44471 /  
18 44488 /  
19 44511 /  
20 44500 /  
21 44514 /  
22 44496 /  
23 44536 /  
24 44534 /  
25 44505 /  
26 44526 /  
27 44509 /  
28 44292 /  
29 44284 /  
30 44280 /  
31 44347 /  
32 44314 /  
33 44334 /  
34 44353 /  
35 44339 /  
36 44356 /  
37 44345 /  
38 44328 /  
39 44354 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  39 คน