ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44370 /  
2 44372 /  
3 44402 /  
4 44434 /  
5 44405 /  
6 44414 /  
7 44421 /  
8 44415 /  
9 44416 /  
10 44436 /  
11 44413 /  
12 44422 /  
13 44424 /  
14 44440 /  
15 44490 /  
16 44454 /  
17 44451 /  
18 44521 /  
19 44515 /  
20 44495 /  
21 44561 /  
22 44555 /  
23 44539 /  
24 44560 /  
25 44312 /  
26 44272 /  
27 44307 /  
28 44288 /  
29 44338 /  
30 44316 /  
31 44346 /  
32 44352 /  
33 44321 /  
34 44343 /  
35 44348 /  
36 44323 /  
37 44325 /  
38 44333 /  
39 44335 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  39 คน