ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : พัชรีย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44370 ด.ญ.ฑิฆัมพร แก้วก้อง 1/10  
2 44372 ด.ช.เดชนิน นาคสุข 1/10  
3 44402 ด.ญ.อัจฉริยา มาลัย 1/10  
4 44434 ด.ช.ภูรภัทร เครือสุวรรณ 1/11  
5 44405 ด.ช.จรรยวัฒน์ หวังสุดดี 1/11  
6 44414 ด.ช.ณัฐภัทร ใหม่กุณะ 1/11  
7 44421 ด.ช.นฤสรณ์ สมานรักษ์ 1/11  
8 44415 ด.ญ.ณัฐภัสสร ดวงไทย 1/11  
9 44416 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วิมลธราสิทธิ์ 1/11  
10 44436 ด.ญ.รณัญชยา พื้นนวล 1/11  
11 44413 ด.ช.ณัฐภัทร พรหมจักรินทร์ 1/11  
12 44422 ด.ช.นัทดนัย เรืองรุ่งกิจสกุล 1/11  
13 44424 ด.ช.ประธาน สุรสิทธิ์ 1/11  
14 44440 ด.ช.ศุภวิชญ์ วิเศษทรัพย์ 1/11  
15 44490 ด.ช.หนึ่งธันวา ประมงมุข 1/12  
16 44454 ด.ช.ณัฐวุฒิ ลัดดางาม 1/12  
17 44451 ด.ช.ณัฐชนน เมาเสม 1/12  
18 44521 ด.ช.พสธร วิภาหัสน์ 1/13  
19 44515 ด.ญ.ปณิตา หวังสม 1/13  
20 44495 ด.ญ.กัญญาพัชร มีเฉย 1/13  
21 44561 ด.ญ.พรรัมภา เจริญผล 1/14  
22 44555 ด.ช.ปฐมพร คนดี 1/14  
23 44539 ด.ญ.เกศินี พอกจันทร์ 1/14  
24 44560 ด.ญ.พรพิชญ์ชา อินทร์เทพ 1/14  
25 44312 ด.ช.อิทธิพล ทวีสุข 1/8  
26 44272 ด.ช.เจนภูมิภพ ทวีรัตน์ 1/8  
27 44307 ด.ช.อภิสิทธิ์ ล่อดงบัง 1/8  
28 44288 ด.ญ.ปรัชญ์ปวีร์ ถาวร 1/8  
29 44338 ด.ญ.ปิยรัตน์ สินทรัพย์ 1/9  
30 44316 ด.ญ.จิรัชญา เงางาม 1/9  
31 44346 ด.ช.ยุทธนาวี หอมขำ 1/9  
32 44352 ด.ช.สิทธิพงธ์ เพลินสุข 1/9  
33 44321 ด.ช.ธนกฤต นัดกล้า 1/9  
34 44343 ด.ช.ภัทรพล ระโส 1/9  
35 44348 ด.ช.วงศกร นูพิมพ์ 1/9  
36 44323 ด.ช.ธนาธิป ธานีพูน 1/9  
37 44325 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี 1/9  
38 44333 ด.ช.นิติศาสตร์ วานิชย์ 1/9  
39 44335 ด.ช.บูรพา ตระกูลโศภิษฐ์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  12 คน