ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : รุ่งทิวา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44368 /  
2 44400 /  
3 44364 /  
4 44385 /  
5 44375 /  
6 44369 /  
7 44362 /  
8 44378 /  
9 44433 /  
10 44439 /  
11 44412 /  
12 44404 /  
13 44429 /  
14 44489 /  
15 44472 /  
16 44470 /  
17 44481 /  
18 44482 /  
19 44516 /  
20 44501 /  
21 44556 /  
22 44562 /  
23 44290 /  
24 44273 /  
25 44286 /  
26 44311 /  
27 44303 /  
28 44309 /  
29 44277 /  
30 44279 /  
31 44282 /  
32 44322 /  
33 44340 /  
34 44320 /  
35 44330 /  
36 44324 /  
37 44315 /  
38 44313 /  
39 44344 /  
40 44337 /  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน