ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา จ20201 (ภาษาจีน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : รุ่งทิวา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44368 ด.ช.ชนินทร์ ตั้งอุดมการณ์ 1/10  
2 44400 ด.ช.ศิวเทพ พานิชเจริญ 1/10  
3 44364 ด.ญ.จินต์จุฒา พิมภาคูณ 1/10  
4 44385 ด.ช.พัชร บุญมา 1/10  
5 44375 ด.ช.ธนิตพงศ์ ตรองอุดมสกุล 1/10  
6 44369 ด.ช.ชยานันต์ คุ้มจอหอ 1/10  
7 44362 ด.ญ.แกมกาญจน์ สมหวัง 1/10  
8 44378 ด.ญ.นภาพร ภูวพันธุ์ 1/10  
9 44433 ด.ช.ภูมิพัฒน์ มุกดาอ่อน 1/11  
10 44439 ด.ญ.รุจีรัตน์ สร้อยจิตร 1/11  
11 44412 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ยังคง 1/11  
12 44404 ด.ญ.กัญทิพา จรดรัมย์ 1/11  
13 44429 ด.ญ.พรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ 1/11  
14 44489 ด.ช.สุทธิภาคย์ เกชฏา 1/12  
15 44472 ด.ญ.เพชรดา ติดใจดี 1/12  
16 44470 ด.ญ.พีรยา สุวรรณธาดา 1/12  
17 44481 ด.ช.วิภู ไววิทย์ 1/12  
18 44482 ด.ญ.ศรกมล กุตนันท์ 1/12  
19 44516 ด.ญ.ปวีณา สมานทอง 1/13  
20 44501 ด.ช.ชัยมงคล อินทยุง 1/13  
21 44556 ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ปันสน 1/14  
22 44562 ด.ช.พลวัต ผลจันทร์ 1/14  
23 44290 ด.ช.ยิ่งสุข บุญสุขวีระวัฒน์ 1/8  
24 44273 ด.ช.เจริญ ดวงดี 1/8  
25 44286 ด.ญ.นันทิยา สิทธิสังข์ 1/8  
26 44311 ด.ช.อานนท์ บุญกลาง 1/8  
27 44303 ด.ญ.สิริมา เจนขบวน 1/8  
28 44309 ด.ช.อัคคพล อารยะกิตติพงศ์ 1/8  
29 44277 ด.ช.ณัชพล บุญคุ้ม 1/8  
30 44279 ด.ญ.ทัศนวรรณ เกษร 1/8  
31 44282 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญล้อม 1/8  
32 44322 ด.ช.ธนพล ภูเขียว 1/9  
33 44340 ด.ช.พัชร งามจบ 1/9  
34 44320 ด.ช.ทีฆภัทร เกิดเหมาะ 1/9  
35 44330 ด.ช.นฤสรณ์ แพงจันทร์ 1/9  
36 44324 ด.ญ.ธัญจิรา ทิ้งสุข 1/9  
37 44315 ด.ญ.กานต์ธิดา เกิดพุ่ม 1/9  
38 44313 ด.ช.กมลภพ สังข์ทอง 1/9  
39 44344 ด.ญ.ภัทรวดี เสางาม 1/9  
40 44337 ด.ช.ปนนท์ รุจิยาปนนท์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  16 คน